نمایش 1 - 12 از 21 آیتم
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، قطع و وصلی ترمو الکتریکی (NO) ، کوپل مستقیم، سیگنال ورودی : 230 ولت متناوب ، کورس حداکثر : 4 میلی متر ، زمان حرکت : 4 دقیقه ، نیروی بستن: 90 نیوتن

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، قطع و وصلی ترمو الکتریکی (NO) ، کوپل مستقیم، سیگنال ورودی : 230 ولت متناوب ، کورس حداکثر : 8 میلی متر ، زمان حرکت : 6/5 دقیقه ، نیروی بستن: 90 نیوتن

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، قطع و وصلی  ، کوپل مستقیم، کورس حرکت : 6/5 میلی متر ، زمان حرکت : 16     /     3/6   ثانیه ، نیروی بستن: 90 نیوتن، تغذیه برق : 230 ولت متناوب ، 1/8 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ،سه وضعیتی ، کوپل مستقیم، سیگنال ورودی : فلوتینگ ، کورس حداکثر : 6/5 میلی متر ، زمان حرکت : 150 ثانیه ، نیروی بستن: 180 نیوتن، تغذیه برق 24 ولت متناوب ، 0/7 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، تدریجی ، سیگنال ورودی : (2)0 تا 10 ولت مستقیم، کورس حداکثر : 6/5 میلی متر ، زمان حرکت : 150 ثانیه ، نیروی بستن: 180 نیوتن، تغذیه برق 24 ولت متناوب ، 1/8 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، سه وضعیتی ، کوپل مستقیم، با اهرم دستی،  سیگنال ورودی : فلوتینگ / قطع و وصلی ، کورس : 20 میلی متر ، زمان حرکت : 60 ثانیه ، نیروی بستن: 600 نیوتن، تغذیه برق 24 ولت متناوب ، 4 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، سه وضعیتی ، کوپل مستقیم،  سیگنال ورودی : فلوتینگ / قطع و وصلی ، کورس : 20 میلی متر ، زمان حرکت : 60 ثانیه ، نیروی بستن: 600 نیوتن، تغذیه برق 24 ولت متناوب ، 4 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، سه وضعیتی ، کوپل مستقیم، با اهرم دستی ،   سیگنال ورودی : فلوتینگ / قطع و وصلی ، کورس : 20 میلی متر ، زمان حرکت : 60 ثانیه ، نیروی بستن: 600 نیوتن، تغذیه برق 230 ولت متناوب ، 6/5 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، سه وضعیتی ، کوپل مستقیم، با مکانیزم فنر برگشت (پایین) ،   سیگنال ورودی : فلوتینگ / قطع و وصلی ، کورس : 20 میلی متر ، زمان حرکت : 108 ثانیه ، نیروی بستن: 600 نیوتن، تغذیه برق 24 ولت متناوب ، 11 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، سه وضعیتی ، کوپل مستقیم، با مکانیزم فنر برگشت (بالا) ،   سیگنال ورودی : فلوتینگ / قطع و وصلی ، کورس : 20 میلی متر ، زمان حرکت : 108 ثانیه ، نیروی بستن: 600 نیوتن، تغذیه برق 24 ولت متناوب ، 11 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، سه وضعیتی ، کوپل مستقیم، با مکانیزم فنر برگشت (پایین) ،   سیگنال ورودی : فلوتینگ / قطع و وصلی ، کورس : 20 میلی متر ، زمان حرکت : 108 ثانیه ، نیروی بستن: 600 نیوتن، تغذیه برق 230 ولت متناوب ، 12 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  محرک الکتریکی شیر ، سه وضعیتی ، کوپل مستقیم، با مکانیزم فنر برگشت (بالا) ،   سیگنال ورودی : فلوتینگ / قطع و وصلی ، کورس : 20 میلی متر ، زمان حرکت : 108 ثانیه ، نیروی بستن: 600 نیوتن، تغذیه برق 230 ولت متناوب ، 12 ولت آمپر

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود