نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

   شیر ترموستاتیک برای بخارو آب گرم ، با اتصال دنده ای به همراه سنسور .فشار کار 10 بار رنج سنسور 25 تا 70 درجه سانتیگرادرنج سنسور 60 تا 130 درجه سانتیگرادرنج سنسور 70 تا 150 درجه سانتیگراد

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

   شیر ترموستاتیک برای بخارو آب گرم ، با اتصال دنده ای به همراه سنسور .فشار کار 10 بار رنج سنسور 25 تا 70 درجه سانتیگرادرنج سنسور 60 تا 130 درجه سانتیگرادرنج سنسور 70 تا 150 درجه سانتیگراد

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

   شیر ترموستاتیک برای بخارو آب گرم ، با اتصال دنده ای به همراه سنسور .فشار کار 10 بار رنج سنسور 25 تا 70 درجه سانتیگرادرنج سنسور 60 تا 130 درجه سانتیگرادرنج سنسور 70 تا 150 درجه سانتیگراد

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  شیر ترموستاتیک پایلوت دار فلنچدار برای بخار ، فشار 20 بار ، 220 درجه به همراه کیت و به همراه سنسورهای: 30 الی 62 درجه        55 الی 94 درجه 80 الی 127 درجه     115 الی 183 درجه

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  شیر ترموستاتیک پایلوت دار فلنچدار برای بخار و آب گرم ، روغن، گاز های غیر اشتعال ، فشار 20 بار ، 220 درجه به همراه کیت و به همراه سنسورهای: 30 الی 62 درجه        55 الی 94 درجه 80 الی 127 درجه     115 الی 183 درجه

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  شیر ترموستاتیک پایلوت دار فلنچدار برای بخار و آب گرم ، روغن، گاز های غیر اشتعال ، فشار 20 بار ، 220 درجه به همراه کیت و به همراه سنسورهای: 30 الی 62 درجه        55 الی 94 درجه 80 الی 127 درجه     115 الی 183 درجه

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  شیر ترموستاتیک پایلوت دار فلنچدار برای بخار و آب گرم ، روغن، گاز های غیر اشتعال ، فشار 20 بار ، 220 درجه به همراه کیت و به همراه سنسورهای: 30 الی 62 درجه        55 الی 94 درجه 80 الی 127 درجه     115 الی 183 درجه

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  شیر ترموستاتیک پایلوت دار فلنچدار برای بخار و آب گرم ، روغن، گاز های غیر اشتعال ، فشار 20 بار ، 220 درجه به همراه کیت و به همراه سنسورهای: 30 الی 62 درجه        55 الی 94 درجه 80 الی 127 درجه     115 الی 183 درجه

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود
 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  شیر ترموستاتیک پایلوت دار فلنچدار برای بخار و آب گرم ، روغن، گاز های غیر اشتعال ، فشار 20 بار ، 220 درجه به همراه کیت و به همراه سنسورهای: 30 الی 62 درجه        55 الی 94 درجه 80 الی 127 درجه     115 الی 183 درجه

  برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  موجود