رویه های بازگرداندن کالا در سناکنترل

اﻟﻒ – ﺧﺴﺎرت در ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ :
ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ھﻤﻮاره ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻔﺎرشھﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺻﺤﺖ و ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻤﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﻤﻪ ﻣﺮﺳﻮﻻت، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮ و اﻋﻼم ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ )درج در ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ از طﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﮭﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل  ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻔﺎرش و در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻣﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی، ﺧﺴﺎرت را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.  ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ۲۴آﺳﯿﺐھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮض ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل اطﻼع داده ﺷﻮد و ﮐﺎﻻی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ارﺳﺎل ﺷﻮد.
ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش :  ۸۸۳۲۴۷۷۷