مترولوژی

  1. خانه
  2. مقالات ابزار دقیق
  3. مترولوژی

مترولوژی

مترولوژی ، دانش اندازه گیری است.

با توجه به نوع کمیتی که اندازه گیری می شود، مترولوژی به دو شاخه فیزیکی و شیمیایی و براساس کاربرد نتیجه اندازه گیری، به سه شاخه قانونی، صنعت و تخصصی دسته بندی می شود.

سیستم بین المللی واحد ها (SI) در سازگاری و قیاس پذیری نتایج اندازه گیری در سطح بین المللی نقشی مهم دارد.

واحدهای SI از طریق کالیبراسیون سلسله مراتبی و استانداردهای اندازه گیری به استفاده کننده نهایی منتقل می شود.

در حوزه اندازه گیری، دستگاه های اندازه گیری، مشخصات دستگاه های اندازه گیری و استاندارد های اندازه گیری، واژه ها و اصطلاحات متداولی وجود دارد که آشنایی با آنها ضروری است.

گستره ای از اطلاعات که مسائل مربوط به اندازه گیری در آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، مترولوژی نامیده می شود.

که شامل واحدهای اندازه گیری و استانداردهای آنها، دستگاه های اندازه گیری و حوزه کاربرد آن ها و تمام مسائل نظری و عملی مرتبط با اندازه گیری است.

هر روز در سرتاسر دنیا تعداد نا محدودی اندازه گیری در صنعت، تجارت و آزمایشگاه ها انجام می شود. اما رشته اندازه گیری را می توان به دو روش دسته بندی کرد.

اولین نوع دسته بندی براساس پارامتر مورد اندازه گیری و دومی براساس کاربرد نتیجه اندازه گیری انجام می شود.

یک پارامتر تحت اندازه گیری می تواند فیزیکی یا تحلیلی یا شیمیایی باشد.

سیستم متریک مدرن

سیستم بین المللی واحدها (SI) پایه و اساس مترولوژی مدرن است.

سیستم بین المللی واحد ها، سیستم متریک مدرن نیز نامیده می شود.

واحد های مبنا

هفت کمیت در SI واحد های مبنا را تشکیل می دهند، واحدهایی که سایر پارامترهای اندازه گیری از طریق آنها ردیابی می شوند.

هفت واحد مبنا عبارتند از:

1- متر (طول)

2- کیلوگرم (جرم)

3- ثانیه (زمان)

4- آمپر (جریان الکتریکی)

5- کلوین (دمای ترمودینامیکی)

6- کاندلا (شدت روشنایی)

7- مول (مقدار ماده)

تماس