حریم خصوصی سنا کنترل

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ، ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﮐﺎرﺑﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ دھﺪ. ﺑﺮای ﭘﺮدازش و ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش، اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و طﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺳﻤﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻮاھﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد، از اﯾﻦ رو وارد ﮐﺮدن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﺗﻠﻔﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻨﮭﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﺗﻠﻔﻦھﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه از طﺮﯾﻖ آﻧﮭﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درج آدرس، اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎسھﺎی ھﻤﺮاه و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮدن ﺻﺤﺖ آﻧﮭﺎ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ درج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﮭﺖ اطﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺸﺘﺮی، اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎم، آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرش وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل ھﻤﺎن ﺳﻔﺎرش، از اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﮭﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮای وب ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﺑﺮﺧﯽ اطﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ روﯾﺪادھﺎ و اﺧﺒﺎر، ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲھﺎی وﯾﮋه ﯾﺎ ﭘﺮوﻣﻮﺷﻦھﺎ، ﺑﺮای اﻋﻀﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺎﻣﮏھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل را در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﻤﺎره ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل از طﺮﯾﻖ آن ﺑﺮای xxxxxxxxو xxxxxx ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﮏ )اس ام اس( ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهھﺎ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮدازش ﺳﻔﺎرش ﯾﺎ روﯾﺪادھﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲھﺎی وﯾﮋه ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ اطﻼع ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺷﻤﺎ از طﺮﯾﻖ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن xxxxxxxxx ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد، ﺳﻮال ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺳﺎل ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ، ﺑﺎ ھﺮ ﺷﻤﺎره دﯾﮕﺮی ﺗﺨﻠﻒ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﮭﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را ﺑﻪ ً اﺳﺖ و در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ، ﻟﻄﻔﺎ اطﻼع دھﯿﺪ. Info@xxxxxxxx.com
ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را در راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮭﺪاری رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮای ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻓﺎش ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ھﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﻗﺮار دھﺪ.
و ﮐﻮﮐﯽھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ، IP ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ وب ﺳﺎﯾﺖھﺎ از ﺟﻤﻊ آوری ﺳﺮور و ﻻﯾﻪھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل و روشھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهھﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و از دﺳﺘﺮﺳﯽھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ٬ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞھﺎ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺘﮭﺎی ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻨﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری اطﻼﻋﺎت و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ھﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﺮﯾﺪی اﻣﻦ، راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاھﻢ آورد.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: ۸۸۳۱۵۵۵۳-۸۸۳۲۴۷۷۷ – ۰۲۱
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن: ۵۰۲روﺑﺮوی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن – ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺘﺢ و ﺑﮭﺎر –– ﺧﯿﺎﺑﺎن طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ – اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان – ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان طﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ – ۱۵۰ﭘﻼک – ارﺗﺶ- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻨﺎ