حریم خصوصی سناکنترل

حریم خصوصی سناکنترل

حریم خصوصی سناکنترل

ﺳﻨﺎﮐﻨﺘﺮل ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ، اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻤﯿﻞ از ﮐﺎرﺑﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ دھﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﻨﺎﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، طﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ فقط ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺳﻤﯽ و ﮔﻮاھﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد، از اﯾﻦ رو در اختیار قرار دادن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ.

ﺳﻨﺎﮐﻨﺘﺮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را در راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﺎﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺳﻨﺎﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری اطﻼﻋﺎت و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ھﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﺮﯾﺪی اﻣﻦ، راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاھﻢ آورد.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: 88315553-88324777 – 021

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن : تهران – ﺧﯿﺎﺑﺎن طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ – ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺘﺢ و ﺑﮭﺎر – روﺑﺮوی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 502 ارتش – جنب بانک سرمایه – شماره 150 – ساختمان سنا – طبقه اول