روش های ارسال کالا توسط سناکنترل

روش های ارسال کالا توسط سناکنترل

روش های ارسال کالا توسط سناکنترل ، در صورتی که مشتری عزیز ساکن شهر تهران باشد توسط پیک ارسال خواهد شد و در صورتی که ساکن شهرهای مختلف کشور باشند، ارسال با درخواست مشتری توسط شرکت های حمل و نقل و یا پایانه های اتوبوس های بین شهری انجام خواهد شد و هزینه ارسال در هر دو صورت بعهده مشتری خواهد بود.